Obchodní podmínky internetového obchodu SASPARTS

 

1. OBJEDNÁVKA V E-SHOPU, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Kupující objednává zboží prostřednictvím elektronické objednávky.
 • Elektronická objednávka je platná po řádném vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a vyslovuje svůj souhlas s tím, že se jimi bude řídit jeho vztah s prodávajícím.
 • Odeslaná objednávka se stává závaznou a kupující je povinen převzít zboží na základě ní dodané, pokud prodávající neumožní jiný postup či jiný postup není stanoven zákonem.
 • Ve lhůtě 24 hodin od odeslání objednávky potvrdí prodávající kupujícímu její přijetí na jím uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení přijetí objednávky je prováděno automatizovaně a neznamená uzavření kupní smlouvy.
 • Na stejnou e-mailovou adresu bude kupujícímu odeslána zpráva o odeslání zboží. U některých objednávek (kupř. větší množství atd.) bude kupující kontaktován telefonicky.
 • Dodávky zboží se uskutečňují pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

 

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • Správně vyplněná a odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 • V případě, že prodávající není schopen objednané zboží dodat (např. z důvodu vyprodání zásob), je povinen o tom kupujícího obratem na jím uvedenou e-mailovou adresu informovat a k uzavření kupní smlouvy nedojde. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem), vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy mu sdělí, že zboží nebude dodáno.
 • V případě, že prodávající je schopen objednané zboží dodat, odešle ho kupujícímu na jím uvedenou adresu.
 • Adresa uvedená kupujícím je místem dodání zboží.
 • V případě, že je kupujícím spotřebitel, nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.
 • V případě, že kupující není spotřebitelem a zboží není placeno při jeho převzetí, zůstává zboží až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.
 • Dodací lhůta je od 1 do 14 dní, není-li uvedeno jinak.

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. V případě, že se bude jednat o neexistující adresu nebo na ni nebude možno zboží kupujícímu doručit, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu plnou cenu zboží a kupující je povinen tuto cenu prodávajícímu uhradit, i když k dodání zboží z uvedeného důvodu nedojde - fakturu za zboží je prodávající v tomto případě oprávněn doručit kupujícímu v elektronické formě nebo tištěnou na jakoukoliv jinou adresu kupujícího, kterou se mu podaří získat.
 • Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při registraci jsou důvěrné. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

 

4. PRÁVA  A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající je povinen, je-li to v jeho možnostech (viz čl. 2) dodat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím v termínu dle těchto obchodních podmínek. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy dodací list a daňový doklad (fakturu), která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není vystaven samostatně.
 • Prodávající má právo nedodat kupujícímu zboží, pokud kupující neplnil svůj dřívější závazek převzít zboží a zaplatit jeho kupní cenu.
 • V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží za cenu platnou v době, kdy kupující učinil závaznou objednávku, je povinen o tom kupujícího e-mailem informovat. Kupující je pak oprávněn buď novou cenu akceptovat a na dodání zboží trvat, nebo tuto odmítnout a v takovém případě k dodání zboží nedojde.

 

 

5. PLATBA, SPLATNOST, PRODLENÍ S PLATBOU

 • Placení ceny zboží se provádí převodem na bankovní účet prodávajícího nebo na dobírku.
 • Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby, příp. trvat na platbě předem.
 • Pokud se kupující dostane v případě platby předem do prodlení, prodlužuje se lhůta pro dodání zboží o dobu, po kterou bude kupující v prodlením s platbou.
 • V případě, že kupující odmítne při dodání zboží, které má být uhrazeno na dobírku, bezdůvodně zboží převzít, má prodávající nárok na úhradu ceny zboží bez ohledu na to, že zboží nebylo převzato.
 • Kromě ceny zboží je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou zboží a jeho balením. S výší těchto nákladů je kupující seznámen před odesláním závazné objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů dodání zboží probíhalo v několika etapách, je kupující povinen hradit uvedené náklady pouze jednou.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 • Zboží do 30 kg je zasíláno prostřednictvím České Pošty nebo službou DPD Classic, s níž je možné zasílat balíky 0-30 kg nebo 30-50 kg.
 • Zboží větších rozměrů a hmotnosti (cca nad 50 kg) je zasíláno prostřednictvím služby Top Trans (kupř. paletizační vozíky, vidlice atd.)
 • Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo účtovat vyšší poplatek. Ten je odpovídajícím způsobem kupujícímu prokázán.
Česká Pošta
Balík do ruky - DOBÍRKA
119 Kč
Balík do ruky
115 Kč

DPD Classic - Česká republika
hmotnost
0-50 kg
DOBÍRKA
115 Kč
OBYČEJNĚ110 Kč

DPD Classic - Slovenská republika
hmotnost
0-50 kg
DOBÍRKA
324 Kč (12 €)
OBYČEJNĚ324 Kč (12 €)

 

 

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o to, aby mu dodané zboží bylo vyměněno za zboží jiné i v případech, kdy mu takové právo nedává zákon.
 • Prodávající není povinen takové žádosti vyhovět. V případě, že se rozhodne jí vyhovět, stanoví zároveň podmínky, za jakých bude tato výměna uskutečněna (platba za dodání zboží, vyrovnání případných rozdílných hodnot zboží apod.).
 • Vyměňované zboží musí být nepoužité a nepoškozené, v originálním a nepoškozeném balení.
 • Zboží musí být zasláno doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. V případě, že obdržené zboží nebude splňovat podmínky uvedené v předchozím odstavci, není prodávající povinen výměnu provést a je oprávněn odeslat zboží kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

 

 

7. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
 • Informaci o odstoupení spolu s kopií daňového dokladu - faktury musí kupující zaslat prodávajícímu doporučeným dopisem na adresu jeho provozovny.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen předat či zaslat prodávajícímu dodané zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení, a to jako doporučený balík, v nepoškozeném obalu spolu s kopií daňového dokladu.
 • Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnění, které od něj za zboží a jeho dodání obdržel, a to bez zbytečného odkladu, ne však dříve, než mu kupující zboží předal, či než prokáže, že mu zboží odeslal.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát (jméno a příjmení/obchodní forma, adresa sídla a případně číslo faxu a e-mailová adresa)
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno/jména a a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů
 • Datum

(*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců po převzetí.
 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího.
 • Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách, v případě vad, které se vyskytnou později, pak bez zbytečného odkladu po jejich výskytu.
 • Kupující může uplatnit práva z vady doporučenou zásilkou či e-mailem na e-mailovou adresu: david.reichl(at)autosas.cz.
 • Kupující je povinen při uplatnění práv z vady uvést číslo objednávky, doložit kopii faktury a co nejvýstižněji popsat vadu zboží a její projevy.
 • Prodávající je povinen uplatnění práv z vady kupujícímu potvrdit. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od vyjádření dodavatele prodávajícího, nejdéle však do 1 kalendářního roku, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti - není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Pokud tato svá práva kupující neuplatní, má nárok na přiměřenou slevu - stejné právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.
Přihlášení
Vyhledávání

zadejte název nebo objednací číslo zboží

Poradíme Vám
Po-Pá: 6.00-15.30h
VOLEJTE
Nákupní asistent:
David REICHL (MT) +420 777 700 621
Lukáš MATISKA (KT) +420 777 700 620
MT = manipulační technika
KT = komunální technika
Foto z firmy
foto z firmy