Reklamace dodaného dílu

Problematiky reklamací se týká článek

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců po převzetí.
 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího.
 • Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách, v případě vad, které se vyskytnou později, pak bez zbytečného odkladu po jejich výskytu.
 • Kupující může uplatnit práva z vady doporučenou zásilkou či e-mailem na e-mailovou adresu: david.reichl(zavináč)autosas.cz.
 • Kupující je povinen při uplatnění práv z vady uvést číslo objednávky, doložit kopii faktury a co nejvýstižněji popsat vadu zboží a její projevy.
 • Prodávající je povinen uplatnění práv z vady kupujícímu potvrdit. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od vyjádření dodavatele prodávajícího, nejdéle však do 1 kalendářního roku, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti - není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  Pokud tato svá práva kupující neuplatní, má nárok na přiměřenou slevu - stejné právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

Zde si můžete stáhnout reklamační formulář (333 kB)

Komunální technika

+420 777 700 619

Manipulační technika

+420 777 700 621