Výměna a vrácení zboží

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o to, aby mu dodané zboží bylo vyměněno za zboží jiné i v případech, kdy mu takové právo nedává zákon. Prodávající není povinen takové žádosti vyhovět. V případě, že se rozhodne jí vyhovět, stanoví zároveň podmínky, za jakých bude tato výměna uskutečněna (platba za dodání zboží, vyrovnání případných rozdílných hodnot zboží apod.).
 • Vyměňované zboží musí být nepoužité a nepoškozené, v originálním a nepoškozeném balení.
 • Zboží musí být zasláno doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. V případě, že obdržené zboží nebude splňovat podmínky uvedené v předchozím odstavci, není prodávající povinen výměnu provést a je oprávněn odeslat zboží kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

8. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
 • Informaci o odstoupení spolu s kopií daňového dokladu (faktury) musí kupující zaslat prodávajícímu doporučeným dopisem na adresu jeho provozovny.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen předat či zaslat prodávajícímu dodané zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení, a to jako doporučený balík, v nepoškozeném obalu spolu s kopií daňového dokladu.
 • Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnění, které od něj za zboží a jeho dodání obdržel, a to bez zbytečného odkladu, ne však dříve, než mu kupující zboží předal, či než prokáže, že mu zboží odeslal.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát (jméno a příjmení/obchodní forma, adresa sídla a případně číslo faxu a e-mailová adresa)
  • Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)
  • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
  • Jméno/jména a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů
  • Datum

(*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Komunální technika

+420 777 700 619

Manipulační technika

+420 777 700 621